Семенівська районна рада

Регламент Семенівської районної ради

РЕГЛАМЕНТ

роботи Семенівської районної ради Полтавської області

сьомого скликання

(зі змінами внесеними рішенням 3 позачергової сесії сьомого скликання від 24.12.2015 року, рішенням 5 сесії сьомого скликання від 12.02.2016 року, 6 сесії сьомого скликання від 30.06.2017 року)                                                                                             

 

РОЗДІЛ І. Загальні положення.

Стаття 1.Семенівська районна рада є органом місцевого самоврядування,  представляє спільні інтереси територіальних громад сіл та  об’єднаної територіальної громади.

Районна рада в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормативно–правовими документами України, а також цим Регламентом.

Стаття 2. Діяльність районної ради будується на основних принципах:

-        народовладдя;

-        законності;

-        гласності;

-        колегіальності;

-        поєднання місцевих і державних інтересів;

-        виборності;

-        правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами;

-        підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

-        державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

-        судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 3. Регламент Семенівської районної ради на основі чинного законодавства України визначає і закріплює організаційні принципи та порядок діяльності районної ради.

 

РОЗДІЛ ІІ. Сесія районної ради.

Стаття 4. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Перша сесія новообраної ради скликається   районною територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

  Для підготовки першої сесії новообраної районної ради утворюється підготовча депутатська група.

Персональний склад  підготовчої  депутатської групи формується головою ради (попереднього скликання) з числа депутатів, визначених районними організаціями політичних партій, які обрані до ради.

Підготовча депутатська група на підставі пропозицій депутатів ради готує:

- проект порядку денного першої сесії ради нового скликання;

- проект рішення про перелік постійних комісій;

- проекти інших документів, що виносяться на першу сесію;

- пропозиції щодо організації роботи першого пленарного засідання.

Перше засідання підготовчої депутатської групи проводиться не пізніше як за десять робочих днів до початку першої сесії нового скликання.

Група здійснює роботу на засадах, встановлених для тимчасових контрольних комісій ради і припиняє свою діяльність зі створенням постійних комісій ради.

Організацію проведення засідань підготовчої депутатської групи забезпечує голова ради (попереднього скликання) та виконавчий апарат районної ради.

   Новообраним депутатам не пізніше як за сім днів до першої сесії видаються:

- повідомлення про час першого пленарного засідання;

- перелік діючих постійних комісій ради;

- довідкові матеріали про новообраних депутатів.

         Депутат не пізніше як за тиждень до початку сесії подає керуючому справами ради назву комісії, в якій він згоден працювати. В окремих випадках така заява подається перед сесією.

         З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб  - представників партій, які набрали найбільшу кількість  голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарному засіданні ради до обрання голови ради.

         Наступні сесії скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

         Рішення про скликання сесії оформляються у вигляді розпорядження голови районної ради.

Стаття 5. Розпорядження про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Стаття 6. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою  районної ради, головою районної державної адміністрації, постійними комісіями,  депутатами районної ради.

Стаття 7. Проекти рішень, інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії, в міжсесійний період подаються до  виконавчого апарату районної ради, але не пізніше, ніж за 10 днів до проведення чергової сесії та  доводяться до відома депутатів, як правило, не пізніше, ніж за день до початку  засідань постійних комісій через електронні адреси,  при відсутності  технічних можливостей – у день засідання постійної комісії,  а у виняткових випадках - у день проведення сесії.  Контроль за дотриманням термінів надання проектів рішень та інших матеріалів покладається на заступника голови районної ради.

Стаття 8. Проекти рішень та супровідні матеріали готуються і подаються на розгляд ради державною мовою.

Проект рішення повинен складатися з таких частин:

1)      мотивуючої  -   в   якій  містяться  посилання   на  закон   або   інший документ,  обставини,  якими  викликана необхідність  прийняття даного рішення;

2)      постановляючої - в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання.

Проект рішення повинен мати наступні реквізити:

1)      назву;

2)      преамбулу(якщо того вимагає текст документа);

3)      зміст (розділи, глави, статті, пункти, підпункти);

4)      пояснювальну записку (у разі потреби);

5)      погоджувальні   підписи (візи):   автора   проекту,   заступника   голови райдержадміністрації, який відповідає за дану галузь; керівника управління райдержадміністрації,   до   компетенції   якого   входить   дане   питання;

начальника   юридичного   відділу   райдержадміністрації   (якщо   проект готують управління і відділи райдержадміністрації); заступника голови ради;    керуючого справами районної ради; завідуючого сектором юридичного забезпечення, спеціаліста районної ради,   на   якого   покладені   обов'язки   ведення   та   оформлення протоколів ради.

Візи включають у себе назву посади візувальника, підпис, розшифровку підпису і проставляються на першому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні та розміщуються таким чином: зліва - назва посади, справа - підпис і розшифровка підпису.

Візування проекту рішення є обов'язковим.

Проект   рішення   ради   без   наявності   вказаних   реквізитів   на пленарному засіданні не розглядається.

У разі незгоди з проектом рішення, зауваження або доповнення викладаються   на  окремому  аркуші,   який   є   невід'ємним   додатком  до проекту.              

  До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності - висновки відповідних комісій ради чи управлінь (відділів) районної державної адміністрації.

  При наявності альтернативного проекту рішення сесії  на розгляд ради подаються обидва документи з відповідною нумерацією у порядку надходження.

У виняткових  випадках  проекти   рішень   ради   для розгляду   на пленарному засіданні  можуть  подаватись  в день його проведення,  але виключно в письмовому та електронному виглядах.

Стаття 9. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення та  формування його остаточного варіанту покладається на ініціаторів проекту та виконавчий апарат районної  ради.

 Готовність    до    розгляду    питань    на    пленарному    засіданні, як правило, узгоджується   президією   ради   після  розгляду   постійними   комісіями   і пропонується для формування порядку денного.

Стаття 10. Пропозиції і зауваження до проектів рішень районної ради подаються депутатами у письмовій формі. Вони повинні бути чітко сформульовані.

         Узагальнені виконавчим апаратом ради пропозиції, зауваження до проектів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій або профільною постійною комісією.

Стаття 11. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

При відсутності кворуму головуючий на засіданні відкладає відкриття засідання чи переносить його на погоджений з депутатами термін.

Стаття 12. Сесію районної ради відкриває і веде голова ради або його заступник.

         У випадку, коли сесія скликана на вимогу третини депутатів від складу ради або постійною комісією, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу. Веде сесію за рішенням ради один з депутатів районної ради.

         Головуючий на засіданні:

1)      дотримується   норм   законодавства  та   цього Регламенту,  вживає заходів щодо їх дотримання  всіма присутніми на пленарному засіданні;

2)      відкриває,    веде    та    закриває    засідання,    оголошує    перерви    у пленарному засіданні ради;

3)      попереджає   присутніх   на   закритому   пленарному   засіданні   про процедуру проведення закритого пленарного засідання;

4)      вносить на обговорення проекти рішень, оголошує їх повну назву,  оголошує списки осіб, які записалися на виступ та надає слово для виступу;

5)      надає    слово    для    доповіді,    співдоповіді,    запитань,    оголошує наступного промовця;

6)      створює рівні можливості депутатам ради, депутатським фракціям, групам для участі в обговоренні питань відповідно до положень цього Регламенту;

7)      організовує розгляд питань відповідно до норм цього Регламенту;

8)      ставить питання на голосування, оголошує результати голосування та про прийняте рішення;

9)      оголошує офіційні повідомлення та запити депутатів ради;

10)     оголошує  перерву до   15  хвилин  на  вимогу  не  менш як двох депутатських фракцій, за умови використання цього права фракцією не більше одного разу протягом пленарного засідання;

11)     підписує протокол та рішення сесії;

12)     здійснює інші повноваження, надані цим Регламентом.

Головуючий на засіданні має право:

1)      у   першочерговому   порядку   вносити   пропозиції   з   процедурних питань;

2)      ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та виступаючим;

3)      утворювати при необхідності погоджувальну комісію;

4)      давати   розпорядження   виконавчому   апарату   ради   про   надання депутатам під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного;

5)    на позачергове слово з порядку ведення сесії, для довідок, відповідей на запитання, пояснень.

         Головуючий на засіданні, за погодженням із депутатами шляхом голосування, може також  надати слово  особам, запрошеним на сесію.

Стаття 13. Сесія районної ради проводиться гласно. У разі необхідності може бути прийнято рішення про проведення закритого пленарного засідання. Робота сесії районної ради висвітлюється засобами масової інформації.

Народні депутати України, депутати Полтавської обласної ради,  можуть брати участь у роботі сесій районної ради.

Стаття 14. На запрошення голови районної ради та інших осіб, які у відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” скликали сесію, у пленарному засіданні можуть брати участь депутати інших рад, представники державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, органів громадськості. Питання про кількість запрошених на сесію розглядається з  урахуванням  можливостей місця проведення сесії. Головуючий на сесії інформує депутатів про склад і кількість осіб, запрошених на сесію.

  Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані дотримуватися порядку і підкорятися розпорядженням головуючого.

  У разі порушення порядку особою, яка не є депутатом, головуючий має право поставити вимогу перед порушником залишити зал засідань.

Стаття 15. Порядок денний і порядок роботи сесії затверджується радою.

      Порядок денний і порядок роботи сесії затверджується радою.Час для доповіді надається, як правило, в межах 20 хвилин, для співдоповідей – до 10 хвилин, для виступів – до 5 хвилин, для повторних виступів, виступів по порядку ведення – до 3 хвилин. За згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, головуючий може продовжити час для виступу.

     По закінченні розгляду всіх питань порядку денного пленарного засідання сесії представникам громадських об'єднань, зареєстрованих в Семенівському районі згідно чинного законодавства, надається 15 хвилин часу для виголошення звернень, заяв  тощо, винятково із суспільно значущих питань. Кожен із таких виступів не повинен перевищувати 3-х хвилин. Клопотання про надання слова для виступу, за поданням громадської організації, вноситься не пізніше як за один день до дати проведення сесії до виконавчого апарату районної ради у письмовій формі, на ім’я голови районної ради. На пленарному засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості.

    В кінці кожної сесії відводиться до 20 хвилин для виступів депутатів районної ради з короткими, до 3 хвилин, заявами, повідомленнями та пропозиціями, обговорення яких не проводиться

Стаття 16. Обговорення питання на сесії включає:

-     доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

  • співдоповіді (в разі необхідності),  запитання співдоповідачам і   відповіді на них;
  • виступи депутатів ради;
  • виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісії;
  • оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;
  • внесення депутатами пропозицій, які не були оголошені в ході обговорення з наступним їх поданням у письмовій формі до редакційної комісії сесії (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому  порядку);

-     заключне слово доповідача і співдоповідачів;

-     виступи депутатів з мотивів голосування;

  • прийняття рішення.

 

 У ході обговорення питання на сесії ради можуть вноситися:

-     пропозиції щодо порядку ведення засідання та  розгляду  питання;

-     пропозиції, поправки щодо нових текстів, запропонованих на  засіданні, чи

       змінених у ході засідання.

Заяви про надання слова для виступу подаються головуючому на засіданні. Головуючий надає слово для виступу в порядку надходження заяв. У разі необхідності головуючий за згодою депутатів районної ради, присутніх на сесії, може змінити черговість виступів.

         Депутати районної ради та запрошені особи виступають на засіданнях ради тільки після надання їм слова головуючим.

         Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим,  є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу засідань не вносяться.

         Слово для питань по порядку ведення, процедури голосування, для довідок, відповідей на запитання і пояснень надається головуючим поза чергою.

         Голова районної ради і його заступник, а також особа, яка веде сесію, мають право взяти слово для виступу поза чергою.

Стаття 17. Запитання головуючому на пленарному засіданні, доповідачам, виступаючим та іншим особам  ставиться з місця або подається у письмовій формі. Відповідь на письмове запитання без зазначення прізвища того, хто його подав, не надається.

Стаття 18. Виступаючий на сесії районної ради не повинен вживати грубі, некоректні вирази, наносити образи депутатам та іншим особам, закликати до незаконних, насильницьких дій.

Стаття 19. Головуючий на засіданні може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він взяв слово без дозволу головуючого, виступає не з питання, що обговорюється, перевищив відведений йому час для виступу або порушує норми етики.

  Головуючому надається право вносити на голосування питання про позбавлення права виступу депутата на період засідання сесії за порушення норм етики і культури поведінки.

Стаття 20. Сесія районної ради ведеться українською мовою. У випадку, якщо депутат або запрошена особа не володіють українською мовою, вони мають право виступати іншою мовою, користуючись за необхідності   послугами перекладача.

  Рішення ради, інші матеріали і документи з питань, що вносяться на розгляд сесії районної ради, друкуються українською мовою.

Стаття 21. Рішення про припинення обговорення приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на засіданні.

   При постановці питання про припинення обговорення головуючий інформує депутатів про кількість депутатів, що записались на виступ і виступили, уточнює, хто наполягає на виступі.

  Депутатам, які наполягають на виступі, надається по одній хвилині для обґрунтування його доцільності.

   В протокол сесії включаються, за проханням депутатів, які не мали змоги виступити у зв’язку з припиненням обговорення, тексти їх виступів, що передаються до президії сесії.

Стаття 22. Рішення районної ради приймаються відкритим поіменним голосуванням  або таємним голосуванням більшістю від загальної кількості обраних депутатів.

  Поіменне голосування проводиться шляхом зачитування головою лічильної комісії (або членом комісії) списку депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні.  Після оголошення прізвища кожен депутат особисто  озвучує своє рішення щодо  питання, яке  виноситься на голосування («за», «проти», «утримався»). Під час проведення поіменного голосування   лічильна комісія заповнює відомість про результати голосування. Голова лічильної комісії (або визначений представник комісії) повідомляє про результати голосування та передає відомість результатів голосування головуючому. Результати поіменного голосування підлягають оприлюдненню та наданню за запитом відповідно Закону України «Про доступ до публічної інформації». Результати поіменного голосування в день пленарного засідання розміщуються на офіційному сайті районної ради.

   Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1,29,31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні.

    Голосування з процедурних питань проводиться відкритим голосуванням, яке проводиться шляхом підняття рук депутатами, а підрахунок голосів проводить лічильна комісія.

Стаття 23. При надходженні кількох пропозицій по одному і тому ж питанню, голосування по них проводиться у порядку надходження.

Стаття 24.  Рішення районної ради підписуються головою районної ради  у п’ятиденний термін з дня пленарного засідання.

  Рішення ради нормативно-правового характеру набувають чинності з  дня їх офіційного оприлюднення на офіційному сайті районної ради або  в районній газеті «Вісник Семенівщини», якщо радою не встановлено пізніший строк введення цих рішень в дію.

  У випадку непідписання головою районної ради  прийнятого на сесії рішення депутати додатково інформуються  виконавчим апаратом про   мотиви  непідписання  через офіційний сайт районної ради, електронну адресу  або  в інший зручний спосіб.

Стаття 25. Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує про порядок голосування.

   При голосуванні з одного питання депутат має один голос і подає його за пропозицію чи проти неї, або утримується при голосуванні.

   Члени лічильної комісії оголошують результати голосування у своєму секторі.

   Після закінчення підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

Стаття 26. (Виключена відповідно рішення  п’ятої сесії районної ради від 12.02.2016).

 Стаття 27. За пропозицією більшості депутатів районної ради, присутніх на засіданні, головуючий оголошує перерву в роботі сесії для обговорення питань порядку денного в постійних комісіях.

Стаття 28. З метою більш повного врахування думки депутатів з питання, що обговорюється, редагування проектів рішень може доручатися виконавчому апарату або редакційній комісії.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Голова районної ради,

заступник голови районної ради.

Стаття 29. Голова ради обирається з числа депутатів таємним голосуванням.

Кожна районна організація політичних партій (чи кілька організацій) можуть вносити пропозиції щодо висунення кандидатур на посаду голови районної ради.

Для підрахунку голосів при проведенні голосування районна рада обирає з числа депутатів лічильну комісію. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів.

До складу лічильної комісії не можуть бути обрані депутати, чиї кандидатури висунуті на посаду голови районної ради. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів від її загального складу.

Бюлетені, які містять всю необхідну для таємного голосування інформацію, виготовляються під контролем лічильної комісії в обумовленій кількості за встановленою нормою.

Бюлетені заповнюються депутатом у кабіні для таємного голосування поставленням значка «плюс» (+) або іншої позначки у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує, або в квадраті проти слів «Не підтримую жодного кандидата».

Недійсними вважаються бюлетені, в яких зроблено позначки проти двох кандидатів або проти прізвища кандидата та слів «Не підтримую жодного кандидата».

Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів до уваги не беруться. Бюлетені невстановленої форми врахуванню не підлягають.

Засідання лічильної комісії проводиться відкрито в сесійній залі.

Лічильна комісія складає протокол про результати таємного голосування, який підписують члени комісії. За доповіддю лічильної комісії сесія районної ради приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування. Кожен  депутат районної ради голосує особисто. Голосування за інших   депутатів не допускається. Депутат, який був відсутній під час голосування, після його закінчення свій голос подати не може.

За результатами таємного голосування обраним вважається кандидат, що набрав більшість голосів від загальної кількості депутатів ради. Якщо за результатами таємного голосування жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування, в якому беруть участь два кандидати, що набрали відносну більшість голосів порівняно до інших. Якщо за результатами другого туру голосування жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне висунення кандидатур.

 Стаття 30. Голова ради виконує свої обов’язки до припинення ним повноважень депутата ради сьомого скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень відповідно до Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 31. Голова  ради працює у раді  на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 32. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 33. Голова районної ради у своїй повсякденній роботі виконує повноваження, закріплені в статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 34. Заступник голови районної ради обирається за поданням голови відповідною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради сьомого скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Стаття 35. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

Стаття 36. Заступник голови ради у разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови ради.

            

РОЗДІЛ ІУ. Постійні та тимчасові

контрольні комісії районної ради.

Стаття 37. Постійні комісії є органами районної ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними. Постійні комісії обираються з числа депутатів районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її органів. В роботі постійних комісій можуть брати участь депутати районної ради, члени інших комісій з правом дорадчого голосу.

Стаття 38. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, регламентом районної ради та Положенням про постійні комісії.

     Рішення комісії приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загального складу комісії.

     Рішення комісії ухвалюється у формі висновків та рекомендацій.

     Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою.

    Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, результатів громадських слухань, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

    Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються і які зобов’язані дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше 10 днів від дня їх отримання.

    Рішення комісії підписуються її головою, або у разі його відсутності заступником голови чи секретарем комісії.

    Засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії за сприяння  відповідального працівника апарату районної ради.

     У протоколі вказується: дата і місце проведення засідання комісії, список членів комісії, присутніх на засіданні, список запрошених на засідання комісії, перелік питань, що розглядались, стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань, результати голосування  по кожному з рішень.

У вигляді додатків до протоколу додаються ухвалені рішення.

Стенограма засідання постійної комісії може вестися на електронних носіях.

      Протокол комісії не пізніше п’яти  робочих днів після проведення засідання надається працівником, відповідальним за складання протоколу, на підпис голові чи заступнику комісії. Протокол зберігається у справах комісії.

Стаття 39.  За ініціативою голови районної ради, голів постійних комісій  може проводитись спільне засідання  двох  ( в окремих випадках трьох) постійних комісій.  Спільне засідання проводиться за умови наявності кворуму хоча б однієї з комісій.

Головує на такому засіданні (як правило) голова районної ради, його заступник або (в разі їх відсутності) голова постійної комісії визначений (за взаємним погодженням) на початку засідання. Порядок проведення спільного засідання комісій  має відповідати нормам, викладеним у цьому Регламенті для засідання комісії.

   Спільне засідання постійних комісій є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загального складу цих комісій.

    В разі відсутності кворуму по одній або кількох комісіях проводиться спільне засідання комісій, які представлені правомочним складом. Депутати інших комісій (по яких відсутній кворум) беруть участь в роботі спільного засідання з правом дорадчого голосу.

      Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість присутніх членів  комісій з правом ухвального голосу, що брали участь в спільному засіданні.

       Відповідальним за складання протоколу спільного засідання є виконавчий апарат районної ради. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні або їх заступниками.

Стаття 40. Тимчасові контрольні комісії є органами районної ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з визначених радою конкретних  питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 41. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву,  завдання, персональний склад та  голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 42. Засідання контрольних тимчасових комісій ради проводяться, як правило, закриті. Члени комісії та залучені до роботи спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома.

Стаття 43. Повноваження тимчасової контрольної комісії районної ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

РОЗДІЛ V. Президія ради.

Стаття 44. Рада утворює президію. Президія є дорадчим органом ради, який попередньо   готує  узгоджені   пропозиції  і   рекомендації  з   питань,   що передбачається внести на розгляд ради. Президія може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

Стаття 45. До складу президії входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій, керівники депутатських груп та фракцій в районній раді.

Стаття 46. Засідання   президії  з   питань,   що   вносяться   на  розгляд   сесії, скликається, як правило, в день проведення або напередодні  пленарного засідання ради.

 

РОЗДІЛ VІ. Координаційна рада з питань місцевого

самоврядування при голові районної ради.

Стаття 47. З метою вироблення узгоджених пропозицій з питань розвитку місцевого самоврядування та координації зусиль об‘єднаної  територіальної громади,  сільських, селищної  та районної рад, спрямованих на забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку району, при голові районної ради створюється Координаційна рада з питань місцевого самоврядування.

Стаття 48. Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові районної ради на громадських засадах.

До складу Координаційної ради входять голова районної ради, його заступник, голова об’єднаної територіальної громади, селищний та сільські голови. Утворюється Координаційна рада з питань місцевого самоврядування  за згодою сторін.

Стаття 49. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання.

Стаття 50. Координаційна рада може приймати рішення, які мають рекомендаційний характер.

 

РОЗДІЛ VІІ. Депутат районної ради, депутатські об’єднання та фракції.

Стаття 51. Повноваження депутата районної ради визначаються статтею 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Законом України “Про статус депутатів місцевих рад ”.

Стаття 52. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із п’яти депутатів.

    Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу. До подання  додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноваженні представляти групу.

  Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період , але не більше ніж на строк повноважень відповідних рад.

   Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп , координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

  Депутати  районної  ради  на  основі   єдності  поглядів  або  партійного  членства  можуть об’єднуватися в депутатські фракції. Депутатська фракція  складається не менш як із трьох  депутатів

  Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат місцевої ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома  депутатів   районної  ради  головуючим  на пленарному засіданні ради.

 Депутатські групи, фракції мають право:

            1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради ;

            2) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради ;

            3) об’єднувати зусилля з іншими групами , фракціями для створення більшості в раді чи опозиції.

          

РОЗДІЛ VІІІ. Правові гарантії і відповідальність районної ради,

її органів та посадових осіб.

Стаття 53. Районна державна адміністрація є підзвітною районній раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, підзвітною і підконтрольною у частині делегованих їй районною радою повноважень, а також у виконанні рішень ради з цих питань.

Стаття 54. Районна рада, керуючись статтею 118 Конституції України та статтею 72 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” може висловити недовіру голові районної державної адміністрації і звернутися з пропозиціями до Президента України.

Стаття 55. Акти, прийняті районною радою, її головою у межах повноважень є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на її території.

Стаття 56. На вимогу районної ради, її голови та заступника, постійних та тимчасових контрольних комісій ради, керівники розташованих або зареєстрованих на її території підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відома районної ради та її органів, відповіді на запити депутатів.

Стаття 57. Районна рада, її голова, заступник мають право вносити подання до відповідних органів про притягнення до встановленої законом відповідальності посадових осіб за невиконання ними рішень ради, прийнятих у межах наданих їй повноважень.

Стаття 58. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності районної ради, її органів відшкодовується за рахунок коштів районного бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб районної ради – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.

  Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності ради, її органів та посадових осіб вирішуються в судовому порядку.

Стаття 59. Повноваження районної ради можуть бути припинені достроково у випадках:

      1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Законів України, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідності з законом;

      2) якщо сесії районної ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом “Про місцеве самоврядування в Україні” або рада не вирішує питань, віднесених до її відання;

     3) передбачених Законом України "Про військово-цивільні адміністрації".

     За наявності перелічених підстав, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради, Верховна Рада України може призначити позачергові вибори районної ради.

     Питання про призначення Верховною Радою позачергових виборів районної ради може порушуватися головою районної державної адміністрації.

     Якщо повноваження районної ради достроково припинено, вона продовжує діяти до обрання нового складу ради.

Стаття 60. Дострокове припинення повноважень голови районної ради визначене статтею 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

РОЗДІЛ ІХ. Виконавчий апарат районної ради.

Стаття 61. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України та відповідними законами.

Стаття 62. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Стаття 63. Виконавчий апарат ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови. Виконавчий апарат ради за посадою очолює її голова.

 

РОЗДІЛ Х.  Депутатські звернення, запити та запитання.

Стаття 64.

1.Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата районної ради  з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території районної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення  з питань, віднесених до їх компетенції.

2.Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також  керівники правоохоронних органів та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території районної ради, до яких звернувся депутат  районної ради, зобов’язані в десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки – дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

3. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату районної ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

4.Депутат районної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території районної ради, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

5. Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення, або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування  та їх посадові особи, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Семенівського району, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

6. З метою належного контролю за реагуванням на депутатські звернення депутатам рекомендується  копії своїх звернень направляти до виконавчого апарату районної ради.

Стаття 65. Депутатський запит депутата  районної ради – це підтримана районною радою вимога депутата районної ради до посадових осіб ради і її органів, сільського голови,  голови об‘єднаної  територіальної громади,  керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані  або зареєстровані на відповідній  території, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит може бути  внесений депутатом або групою депутатів районної ради попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи  усній формі. Запит підлягає внесенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Депутатський запит обговорюється, у разі необхідності, на пленарному засіданні районної ради.

Районна рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання  рішення по запиту депутата районної ради .

Орган або посадова особа, до яких  звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову  відповідь на нього районній раді  і депутату районної ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити районній раді та депутату районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання  запиту. Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні районної ради.

Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менш третини присутніх на засіданні депутатів районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час  обговорення відповіді на запит радою. Вони, або уповноважені ними особи, мають право бути присутні на цьому засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 66. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом районної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату районної ради в індивідуальному порядку. Запитання не вноситься до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

РОЗДІЛ ХІ. Протокол пленарного засідання.

Стаття 67.  Пленарні засідання ради протоколюється виконавчим апаратом районної ради. Підготовка протоколу проводиться в місячний термін.

Протокол пленарного засідання ради підписується головуючим на засіданні.

У протоколі засідання ради зазначається: номер протоколу, дата, час і місце засідання; кількість присутніх депутатів на засіданні, внесені на розгляд питання  порядку денного; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення, короткий зміст виступів в обговоренні питань.

Стаття  68.  Протокол  засідання  ради є офіційним документом пленарних засідань, що  підтверджують процес обговорення  і прийняття рішення радою.

Протоколи засідань ради з відома керуючого справами  надаються депутатам для ознайомлення.    

 

РОЗДІЛ ХІІ. Чинність регламенту

 

Стаття 69.  Регламент визначає організацію та порядок діяльності ради та її органів.

  Процедурні  питання,  неврегульовані  законом  чи  Регламентом, вирішуються радою, виходячи із необхідності реалізації у повному обсязі прав депутатів при їх рівній відповідальності перед виборцями.

   Регламент  ради   є   обов'язковим   для   виконання   радою   та  її органами, а також в межах повноважень ради для підприємств, організацій і установ, розташованих на території району.

   Регламент, а також зміни та доповнення до нього, приймаються радою більшістю голосів від загального складу ради і набувають чинності з моменту їх прийняття та підписання головою ради рішення про Регламент.

   Зміни  та доповнення  вносяться  до  Регламенту в письмовому вигляді за ініціативою   голови   ради,   його   заступника,   постійних   комісій   ради, депутатських груп, фракцій, депутатів.

    Зміна   Регламенту   стає   постійною   нормою   і   вноситься   до основного тексту після затвердження на сесії.

     Цей  Регламент діє до  прийняття та затвердження  Регламенту сесією нового скликання.

    Чинність Регламенту або його окремих положень може бути призупинена чи припинена у зв'язку з невідповідністю прийнятим законам України чи за рішенням ради.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь